?

Log in

No account? Create an account
Bad Girls - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Bad Girls [Aug. 30th, 2005|09:55 pm]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[nuoruustango]
En tiedä, kuinka moni katsoo Bad Girlsiä, mutta olipa hauska juttu. Hahmo, jonka nimi Stuart Jones ja lisäksi vielä vessakohtaus, jossa yritettiin saada huijattua homo johtaja lankeamaan Jonesiin. Voiko olla muka sattumaa? :D
linkReply

Comments:
[User Picture]From: takes
2005-08-30 07:50 pm (UTC)
Öhm, katselin ihan samaa ;D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nuoruustango
2005-08-30 08:08 pm (UTC)
Oli hauskinta! :D
(Reply) (Parent) (Thread)