?

Log in

No account? Create an account
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella! - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2005|12:56 am]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[nuoruustango]
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: takes
2005-06-05 05:47 pm (UTC)
Voisittekin kertoo mistä saan luettua kätevästi jonkinasteisia recapeja tai muita jaksolyhennelmiä, en mää jaksa odottaa.
(Reply) (Thread)