?

Log in

No account? Create an account
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella! - Queer as Folk -muisteloita [entries|archive|friends|userinfo]
qafmuisteloita

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 4th, 2005|12:56 am]
qafmuisteloita

qafmuisteloita

[nuoruustango]
Voi helevetti kun on tylsä kahvi tällä kaudella!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: solitudinarian
2005-06-03 11:38 pm (UTC)
Mut yhdessä kohtauksessa sentään soi mainio biisi taustalla! :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nuoruustango
2005-06-04 06:41 am (UTC)
What have I missed? Tosin myönnän tiskanneeni eilen samalla kun katsoin jaksoa..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: solitudinarian
2005-06-04 08:12 am (UTC)
Joku B/J-kohtauksista...

The Sun - Valentine
(Reply) (Parent) (Thread)